Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 
 


     bacalaureat
     licenta
     capacitate
     masterat
     teste nationale
     general
 

Ultimele referate adaugate
 
despre:
 
PROIECT DEZBATERE PUBLICA - METODOLOGIE BACALAUREAT 2009
 


M E T O D O L O G I A de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2009

1 I. DISPOZITII GENERALE Art.1 (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a cunostintelor, a competentelor, a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu.

(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat ciclul superior al liceului, indiferent de forma de învatamânt. (3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – M.E.

C.T. organizeaza în fiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – M.E.C.

T. organizeaza în fiecare an scolar si o sesiune speciala de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a /a XIII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive internationale. Calendarul sesiunii speciale se aproba prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

(5) Pentru elevii claselor a XII-a din sectiile bilingve francofone, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului – M.E.C.

T. organizeaza probele pentru obtinerea mentiunii speciale „sectie bilingva francofona” la bacalaureat, conform unei metodologii specifice. Art.

2 (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul superior. (2) În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat. (3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10, primesc diploma de merit.

Art.3 (1) Candidatii proveniti din învatamântul de stat au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

(2) Candidatii proveniti din învatamântul particular vor sustine examenul de bacalaureat, cu taxa, în centrele de examen stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. (3) Taxele de examen mentionate la alineatele (1) si (2) se stabilesc anual, pâna la data de 15 aprilie, de catre M.E.

C.T. Art.

4 (1) Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele orale, scrise sau practice, promovate în sesiunile din anii mentionati. (2) Elevii care, în una dintre clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii la concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre M.E.

C.T. au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba de examen a carei disciplina a fost inclusa în programa de concurs.

Echivalarea se face cu nota maxima. (3) Recunoasterea/echivalarea probelor se face în urma solicitarii scrise a candidatului, depuse, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt. Art.

5 În sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni: - asistent – cadru didactic cu atributii de supraveghere în salile din centrele de examen; - borderou de evaluare – document-tip în care se înregistreaza, conform baremului de evaluare/de corectare si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat unitar la nivel de disciplina, în cadrul centrului de examen; - catalog electronic – document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul centrului de examen, care cuprinde datele de identificare a candidatilor si notele obtinute de acestia, precum si numele componentilor comisiei de bacalaureat si ale profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizeaza doua copii în forma tiparita, semnate de presedinte, de vicepresedinte, de secretar si de profesorii examinatori/evaluatori; - centru de examen, centru zonal de evaluare – unitati de învatamânt organizate special pentru desfasurarea examenului; - Comisie Nationala de Bacalaureat, comisie judeteana de bacalaureat/ a municipiului Bucuresti, comisie de bacalaureat, comisie judeteana de contestatii – grupuri de cadre didactice cu o structura ierarhica, cu atributii specifice în organizarea si desfasurarea examenului, la nivel national, judetean sau local; - diploma de bacalaureat – document oficial care atesta promovarea examenului de bacalaureat. - disciplina de examen – continuturi studiate/competente dobândite pe parcursul liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor subiecte de examen; - fisa individuala a candidatului – document-tip eliberat de centrul de examen si aflat în posesia candidatului, în care se înregistreaza notele probelor orale si practice, sub semnatura profesorilor evaluatori; - fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat; - proba de examen – forma de examinare programata sa se desfasoare la o anumita data, în conformitate cu un anumit calendar, constând în sustinerea unui test oral, scris sau practic, la anumite discipline de examen; - procedura – act intern care precizeaza modalitatea oficiala de desfasurare a anumitor activitati si care cuprinde: standarde, criterii, date-limita, responsabilitati si solutii practice pentru realizarea acestora; - profesor examinator/evaluator – cadru didactic cu atributii în examinarea si evaluarea candidatilor la probele orale si practice, respectiv în evaluarea lucrarilor scrise, în baza unor bareme de evaluare/de corectare si de notare; - reevaluare a lucrarilor – procesul de reevaluare a unor lucrari, în conditii de resecretizare, de catre alti profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea initiala, cu scopul verificarii corectitudinii evaluarii initiale; - sesiune de bacalaureat – perioada prestabilita în care se înscriu candidatii, se sustin probele de examen, se depun si se solutioneaza contestatiile si se afiseaza rezultatele; - stagiu de instruire – cursuri de instruire axate pe problematica specifica evaluarii, precum si a organizarii si a desfasurarii examenului, care se realizeaza înaintea sesiunilor de bacalaureat; - subcomisie – grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din centrul de examen, care are atributii specifice în organizarea si desfasurarea examenului într-o unitate de învatamânt arondata centrului de examen, plasata în alta locatie sau în alta localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen; subcomisiile se pot organiza si pe profiluri, pe specializari, eventual în functie de limba de predare.
 
 Mai multe infoarmatii despre acest subiect puteti gasi aici

 
 
Copyright© 2005 - 2019| Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite