Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Protectia Consumatorului din Romania
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, infiintat in anul 2001, isi desfasoara activitatea in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de un Secretar de Stat, Presedinte, ajutat de un Subsecretar de Stat, Vicepresedinte numiti prin decizia primului ministru. La nivel central institutia are urmatoarea structura:
. Directia de integrare europeana, strategii, parteneriat, relatii externe
. Directia de supraveghere si control al pietei produselor si serviciilor
. Directia Economica si Resurse Umane
. Directia pentru metale pretioase si pietre pretioase
. Serviciul juridic si audit public intern.
La nivel central numarul maxim de posturi este de 76 ( exclusiv demnitarii, precum si posturile aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii ).
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are in subordine 42 de oficii pentru protectia consumatorilor, in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti, cu un numar maxim de 684 de posturi, precum si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX Bucuresti unitate extrabugetara cu 9 filiale teritoriale a carui functionare este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999.
Reteaua de laboratoare cuprinde in afara Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX cu cele 9 filiale teritoriale in Bucuresti, Arad, Baia Mare, Constanta, Galati, Oradea, Satu-Mare, Sibiu si Iasi, laboratoare proprii de analize si incercari organizate in judetele Bacau, Vrancea, Neamt, Braila si S

uceava, precum si Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor si Bauturilor Alcoolice, care functioneaza in structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actionand pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.
Prin H.G. 681 / 19.07.2001, pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor functioneaza Comitetul interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, a carui principala atributie este asigurarea colaborarii dintre autoritatile administratiei publice centrale, pe de o patre si colaborarea dintre aceste autoritati si structurile civile in vederea perfectionarii Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, perfectionarii cadrului legislativ, accelerarii procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene.
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 755/2003, principalele atributii ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sunt:
1. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;
2. propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul şi comercializarea produselor, precum şi cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;
3. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;
4. participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
5. efectuează analize şi încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;
6. efectuează sau finanţează studii şi teste comparative cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţă publicului;
7. desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;
8. sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;
9. sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor;
10. informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
11. prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;
12. controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea;
13. constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse şi servicii care nu respectă dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;
14. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;
15. coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;
16. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
17. sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;
18. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;
19. desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;
20. acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru persoane juridice;
21. stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii;
22. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;
23. urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor; 24. autorizează operaţiunile cu metale preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase;
25. stabileşte şi aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife propri
i, precum şi marca proprie de certificare;
26. efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în condiţiile legii. Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.
Pentru aplicarea eficienta si unitara a legislatiei in domeniu, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a elaborat peste 90 de proceduri specifice de control pe grupe de produse si servicii.
In scopul crearii instrumentelor legale necesare protejarii drepturilor si intereselor consumatorilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor s-a preocupat pentru dezvoltarea cadrului legislativ in domeniul protectiei consumatorilor, avand la baza directivele europene in domeniu.
In completarea cadrului institutional mentionam existenta consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor, care grupeaza reprezentanti ai autoritatilor de stat, industriei si grupurilor de consumatori, atat la nivel local cat si la nivel national, organizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 251/1994.
Totodata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sprijinit crearea si dezvoltarea asociatiilor pentru protectia consumatorilor si participarea impreuna cu acestea la informarea si educarea consumatorilor.
In fiecare din cele 42 de judete au fost create asociatii si alte organizatii neguvernamentale in domeniul protectiei consumatorilor, in prezent fiind inregistrate un numar de 127 de asociatii, structurate la nivel judetean in 16 federatii si o confederatie.
Prin Ordonanta Guvernului nr.88/2000, s-a creat cadrul juridic pentru infiintarea Centrului de Consultanta si Informare a Consumatorilor, care in prezent, isi desfasoara activitatea pe langa Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - Bucuresti.
Pentru intarirea sistemului de supraveghere a pietei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor participa la Sistemul tranzitional de schimb rapid de informatii TRAPEX cu tarile central si est-europene, privind produsele periculoase destinate consumatorilor. Din aprilie 1999, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a fost desemnata ca Punct National de Contact pentru Sistemul TRAPEX.
In cadrul sistemului TRAPEX specialistii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor urmaresc depistarea unor produse periculoase cu grad mare de risc pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor, in acest scop fiind incheiate conventii de colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
SISTEMUL TRAPEX
Incepand cu data de 15 mai 1999, Romania participa la Sistemul TRAPEX, sistem prin care tarile PHARE vor evita comercializarea pe teritoriul lor a produselor cu pericol grav si imediat pentru sanatatea si securitatea consumatorilor.
Acest sistem rapid de schimb de informatii privind produsele periculoasc a fost creat in martie 1999 ca rezultat al intalnirii organizate la Bruxelles de catre Centrul de Drept al Consumului, din cadrul Universitatii Catolice din Louvain-la-Neuve, Belgia, si Directia Generala XXIV a Comisiei Europene.
Sistemul TRAPEX, similar sistemului RAPEX din Uniunea Europeana care fiinteaza din anul 1994, a devenit operational la jumatatea lunii mai 1999, secretariatul fiind asigurat de Inspectoratul pentru Protectia Consumatorilor din Ungaria.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumtorilor este Punctul National de Contact pentru produsele alimentare si nealimentare destinate consumatorilor. In cazul depistarii unui produs cu pericol grav si imediat, va transmite secretariatului din Ungaria rezultatul cercetarilor efectuate asupra produsului respectiv. Dupa notificare, secretariatul va transmite punctelor nationale de contact din tarile Europei Centrale si de Est, informatiile privind produsul cu pericol grav si imediat, pentru luarea masurilor pe care le considera necesere in conformitate cu legislatia nationala a fiecarei tari.

Produse periculoase depistate prin sistemul Trapex

In scopul bunei functionari a sistemului TRAPEX, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a incheiat conventii de colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimeniatiei si cu Ministerul Sanatatii pentru a primi informatii privind produsele periculoase destnate consumatorilor.
SISTEMUL LAREX
Marca LAREX este înregistrată din 1975 la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva.
C.N.I.E.P. LAREX este membru fondator al Asociaţiei Laboratoarelor Acreditate din România şi colaborează cu numeroase organisme guvernamentale şi oficiale ca: Direcţia Generală a Vămilor, Garda Financiară, Poliţia Economică, Registrul Auto Român.
Faptul că lista clienţilor LAREX cuprinde în egală măsură organisme ale statului şi agenţi economici este încă o dovadă a statutului de organism neutru pe care şi l-a consolidat în timp.
C.N.I.E.P. LAREX are sediul principal în Bucureşti şi laboratoare în 9 oraşe importante: Arad, Baia Mare, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Oradea, Satu Mare, Sibiu şi Timişoara.
În aceste laboratoare se execută analize fizico-chimice, microbiologice şi fizico-mecanice în vederea certificării diverselor produse (agroalimentare, cosmetice, petroliere, anorganice, textile, articole de menaj, electronice şi electrocasnice, materiale de ambalat şi ambalaje).
LAREX CERT - organismul de certificare produse al C.N.I.E.P. LAREX - este acreditat de RENAR şi poate acorda licenţe de utilizare a mărcii LAREX pentru produsele certificate.
Servicii oferite de LAREX:
- Aplicarea mărcii LAREX pe produsele testate şi pe cele certificate;
- Clarificarea unor probleme de încadrare vamală, în cadrul convenţiei încheiate cu Direcţia Generale a Vămilor;
- Punerea la punct a unor tehnologii de fabricaţie;
- Sprijin în obţinerea licenţelor de fabricaţie pentru produse alimentare;
- Evitarea consecinţelor ce decurg din producerea, comercializarea sau consumul unor produse neconforme cu reglementările în vigoare;
- Apărarea sănătăţii consumatorului şi protejarea mediului înconjurător.


SIGURANTA ALIMENTARA IN VIATA NOASTRA COTIDIANA

Siguranta produselor alimentare pe care le consumam este esentiala pentru sanatatea noastra, referindu-se la intregul parcurs al alimentelor, de la producatorii de materii prime pana la produsul finit consumat zilnic de fiecare dintre noi.
Elementele definitorii pentru siguranta alimentara sunt reprezentate de:
Calitatea materiilor prime care intra in procesul de fabricatie;
Procesul de productie al alimentelor;
Depozitarea si transportul alimentelor;
Modul si conditiile de comercializare a alimentelor.
Siguranta alimentara consta in respectarea normelor igienico-sanitare in procesul de productie si are in vedere "garantarea sanatatii populatiei prin consumul de alimente sigure din punct de vedere sanitar, sub raportul salubritatii, prospetimii si al valorii nutritive a alimentelor."
Ordinul ministrului sanatatii Nr. 975 din 16 decembrie 1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.Bibliofrafie:
. Monitorul Oficial nr. 212 (publicat in 28 august 1992);
. Site: www. Opc.ro


loading...
Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2018 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
loading...