Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    
 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 

Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Creditul bancar
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

f6d13dh
· Rolul b`ncilor an realizarea rela\iilor de credit
Banca este definit` ca fiind o entitate economic` de stat sau particular` ale c`rei func\iuni principale sunt:
1. atragerea mijloacelor b`neiti temporar disponibile ale clien\ilor an conturile deschise acestora;
2. acordarea de credite pe diferite termene;
3. efectuarea de viramente antre conturile clien\ilor ii de transferuri an conturile deschise la alte b`nci;
4. emiterea de instrumente de credit ii efectuarea de tranzi\ii cu asemenea instrumente;
5. v@nzarea-cump`rarea de valut` ii alte opera\iuni valutare.
An sistemul de common law o institu\ie e considerat` ca fiind o banc` dac` activitatea sa andeplineite trei caracteristici esen\iale: a. ancasarea cecurilor pentru clien\i; b. plata cecurilor trase de c`tre clien\ii s`i; c. \inerea de conturi curente pentru clien\ii s`i.
An legisla\ia bancar`, literatura de specialitate ii practica bancar` se utilizeaz` frecvent no\iunea de aparat bancar ii sistem bancar.
Prin aparat(re\ea) bancar(`) se an\elege „ansamblu coerent al diferitelor categorii de b`nci care func\ioneaz` antr-o \ar` r`spunz@nd cerin\elor unui anumit mod de produc\ie ii unei anumite etape de dezvoltare social-economic`.
An general, aparatul bancar este organizat pe dou` nivele. An centrul aparatului bancar ii la primul nivel se afl` banca central`(Na\ional`) care exercit` ii coordoneaz` politica monetar`, valutar` ii de credit al statului, uneori emi\@nd ii reglement`ri legale an aceste domenii. Al doilea nivel al constituie cel`lalte banci cum sunt cele comerciale, de afaceri, institu\ii de credit specializate(banci agricole, meiteiug`reiti, miniere, etc.) sau institu\ii specializate pe unele opera\ii apecifice (banci financiare sau ipotecare). Dac` banca central` este, an general, de stat sau cu capital de stat, celelalte banci cu capital particular, de stat sau mixt, sunt organizate sub forma unor societ`\i pe ac\iuni.
No\iunea de activitate bancar` defineite opera\iile ii tranzac\iile active ii pasive efectuate an aparatul bancar. Astfel, banca central` exercit` opera\iuni privind emisiunea monetar`, concentrare rezervelor b`neiti ale bancilor comercile ii acordarea de credite acestor b`nci, influen\area volumului ii costului creditului, acordarea de amprumuturi statului ii p`strarea tezaurului public. An acelaii timp, celelalte b`nci efectueaz` mai ales opera\ii de atragere a mijloacelor b`neiti temporar disponibile an conturi ale clien\ilor-persoane fizice sau juridice-de acordarea de credite pe termene diferite, de efectuare de viramente intre conturile clien\ilor ii de transferuri de conturi deschise la alte b`nci, de emitere de instrumente de credite ii de efectuare de tranzac\ii cu acestea, v@nzarea ii cump`rarea de valori ii alte opera\iuni valutare.
Opera\iunile pasive : societ`\ile bancare pot efectua opera\iuni de depozite la vedere ii la termen an cont, cu numerar ii cu titluri const@nd an atragerea resurselor b`n`iti de la perosane juridice ii fizice, an vederea p`str`rii ii fructific`rii lor. Atragerea acestor resurse b`neiti au ca scop constituirea disponobilit`\ilor necesare pentru a efectua opera\iuni active, de acordare de credite. Sursa creditului ca opera\iune activ` o constituie deci depozitele, acestea fiind rezultatul opera\iunilor pasive.Deosebirea esen\ial` antre amprumutul civil ii creditul bancar const` an aceea c` creditorul civil amprumut` prorpiul s`u capital, pe c@nd bancherul amprumut` banii altuia, pe care ai p`streaz` ii ai fructific` cu mijloace specifice.Depozitele pot fi purt`toare de dob@nd`. In rapot cu termenul restituirii, depozitele numerar pot fi : a. depozite la vedere- deponentul poate retrage oric@nd suma ancredin\at` b`ncii spre p`strare beneficiind, ans`, de o dob@nd` mai redus` sau chiar f`r` a primi dob@nd` dac` se consider` c` banca este cea care face un serviciu clientului; b. depozite la scaden\` fix`- depun`torul p;oate retrage suma numai dup` un interval de timp restabilit, dar ele deneficiaz` de o dob@nd` mai ridicat` pentru c` banca, nefiind anenin\at` de pericolul unei retrageri intempestive, poate fructifica, an prorpiul interes, suma depus` de client; c. depozite an cont curent- deponentul poate retrage oric@nd sume pe m`sura nevoilor sale, dar el opereaz` an acelaii timp ii depuneri, an acelaii cont, men\in@nd sau major@nd soldul.
Certificatele de depozit(bonuri de cas`) sunt titluri de credit emise de b`nci pentru disponibilit`\ile b`neiti pe termen scurt ale societ`\ilor comerciale sau ale persoanelor fizice. Avantajul certificatelor de depozit cont` an caracterul lor negociabil, deponentul posesor al certificatului de depozit, put@nd s`-l negocieze pe pia\` transform@ndu-l uior an numerar, f`r` a retrage depozitul bancar.
Pentru protejarea drepturilor deponen\ilor s-a luat m`sura asigur`rii depozitelor ce const` an constituirea uneia sau mai multor fonduri an acest scop, de c`tre statul rom@n, sau de c`tre institu\iile financiare publice sau private, care vor func\iona pe baza autoriza\iei date de BNR, ii sub supravegherea acesteia.
Din cele spuse mai sus rezult` leg`tura str@ns`, organic`, existent` antre aparatul bancar care defineite aspectul organizatoric, ii sistemul banacar care cuprinde opera\iile ii tranzac\iile efectuate de b`nci, adic` activitatea bancar` ca activitate specific` a acestui domeniu.
· Sistemul bancar

An epoca contemporan` locul ii rolul bancilor an economie sunt str@ns legate de calitatea lor de intermediar principal an rela\ia economii-investi\ii, rela\ie hot`r@toare an creiterea economic`.
Agen\ii economici aii g`sesc resursele necesare realiz`rii investi\iilor, fie prin propriile economii, fie recurg@nd la credite ce le sunt acordate prin b`nci, an procesul de reciclare ii valorificare a capitalurilor monetare an economie. Ele creeaz` astfel condi\iile unei ample redistribuiri a capitalurilor pe m`sura evolu\iei istorice, tot mai mari, vehiculate de o larg` re\ea de intermediari care, an structura sistemului bancar an formare, au fost b`ncile comerciale sau de depozit.
An cadrul sistemului bancar s-au inclus an timp ii intermediari nemonetari care au ca func\ii principale: colectarea de economii sau acordarea de credite pe termen mijlociu ii lung, direct c`tre beneficiar-pentru investi\ii, ipotec`, comer\ exterior, consum-sau prin aranjarea de capitaluri pentru acreditare-prin titularizare sau prin alte forme.
Deii structurile na\ionale ale sistemelor bancare sunt foarte diferite, totuii pretutindeni an lume s-au clarificat la un moment dat.
- B`ncile de depozit- comerciale- efectueaz` toate tipurile de opera\iuni bancare. Deci, au o activitate diversificat` ce se poate modifica liber an func\ie de cerin\e, posibilit`\i ii propria orientare.
Totuii, opera\iunile de baz` sunt reprezentate de constiruirea de depozite ii utilizarea lor an scopul acord`rii de credite agen\ilor economici. Ele sunt organizate ca societ`\i comerciale ii urm`resc ob\inerea unui profit.
- B`ncile specializate includ o sfer` larg` de institu\ii de credit cu o gam` larg` de diferen\ieri ii implicit, cu statute deosebite de la \ar` la \ar`.
Antre b`ncile specializate un loc important ocup` institu\iile de credit specializate c`rora le-a fost ancredin\at` o misiune de interes public: crediterea pe termen mijlociu ii lung a unor ramuri -; frecvent agricultura -; sprijinirea ac\iunilor de credit ipotecar imobiliar, crediterea colectivit`\ilor locale, etc.
Societ`\ile financiare, an fapt societ`\i de credit, sunt prezen\e importante an activit`\ile economice an toate \`rile dezvoltate. Sunt institu\ii de credit care, pe de o parte, nu sunt autorizate s` primeasc` depozite, iar pe de alt` parte nu pot efectua dec@t opera\ii pentru care au fost abilitate prin lege sau conven\ie.
Principalele lor orient`ri sunt: leasing-ul, factoring-ul, acordarea ii garantarea de credite pe termen mijlociu ii lung pentru inteprinderi, creditarea m`rfurilor cu plata an rate, creditarea locuin\elor cu garan\ii, etc.
An considerarea structurii sistemului bancar trebuie s` avem an vedere c` an componentele na\ionale se afirm` ii tr`s`turi generale, dar ii particularit`\i ale alc`tuirii verigilor componente.
O mare parte din b`ncile specializate sunt ans` unit`\i profilate unilateral, fie primordil pentru mobilizarea de resurse, fie preponderent pentru acordarea creditelor din resurse ce-i sunt puse la dispozi\ie.
An acest cadru, alte institu\ii -; de regul` b`ncile comerciale an general -; joac` rolul de intermediar. Astfel, b`ncile comerciale aii exercit` rolul lor de intermediari nu numai antre agen\i din afara sistemului bancar, ci au un rol major an reciclarea ii valorificarea capitalului, an mobilizarea de resurse ii distribuirea de credite an sistemul bancar, deci intermediaz` antre verigile bancare.
An acest proces se afirm` ca principale func\ii ale b`ncilor comerciale, cele dou` laturi de intermediari: mobilizarea resurselor ii distribuirea creditelor.
An andeplinirea func\iilor, b`ncile comerciale andeplinesc anumite opera\ii specifice considerate ii reunite, dup` sensul lor an pasive ii active. Opera\iile active se grupeaz` an:
1. opera\ii de credite a firmelor
2. opera\ii de creditare a persoanelor particulare
3. opera\ii de plasament
An cadrul sistemului bancar banca de emisiune are un rol major.
Prin func\iile andeplinite, prin leg`turile multilaterale cu celelalte b`nci ii prin acestea cu economia, banca de emisiune reprezint` o plac` turnant` a sistemului bancar, afirm@ndu-ii pe deplin cea de-a doua denumire sub care este cunoscut`, ca banc` central`.
Sunbstan\a func\ionalit`\ii b`ncii de emisiune se manifest` prin cinci func\ii principale:
- de emisiune;
- de creditare;
- de centru valutar;
- de banc` a b`ncilor;
- de banc` a statului.
La r@ndul lor fiecare din aceeste func\ii au sfere de ac\iune distincte, dar prin natura lor, interdependente ii intercorelate.
Func\ia de creditare decurge direct din func\ia de emisiune. Emisiunea bancnotelor -; ele fiind titluri de credit -; anseamn` crea\ie de mijloc de plat`, fapt ce creeaz` b`ncii un poten\ial specific. An procesul de distribuire a acestei disponibilit`\i se pune la dispozi\ia agen\ilor economici putere de cump`rare ii capacitate de plat`.
Procesul de distribuire ii redistribuire a acestui mijloc de plat` an economie se realizeaz` prin sistemul bancar, b`ncile de diferite tipuri, an special b`ncile comerciale, reprezent@nd intermediari de baz` antre agen\ii economici ii banca de emisiune, care prin bancnotele emise este izvorul principal al creditului an economie.
O alt` opera\ie activ` ii primordial` a b`ncilor de emisiune este achizi\ia de obliga\iuni ii bonuri de tezaur ale statului, opera\ii desf`iurate an raport cu b`ncile ii institu\iile de credit care anseamn` de fapt recreditare.
An principalele opera\ii active specifice b`ncii de emisiune, aeste aii afirm` rolul s`u esen\ial ca factor important al procesului de recreditare din economie, postur` an care se manifest` ca ultim creditor.
An str@ns` leg`tur` cu aportul s`u important an creditarea economic` ii pozi\ia sa an procesul de recreditare, b`ncile de emisiune au un rol major an statutarea an economie a unor reglement`ri judicioase privind acordarea creditelor, implicit.
Casele de economii : reprezint` o verig` important` an sistemul bancar.Ele sunt fie institu\ii care au ca principale atribu\ii func\ionale mobilizarea economiilor, dar ii b`nci ale autorit`\ilor locale ii ale institu\iilor de prevederi -; de\in`toarea fondurilor constituite pentru pensii ii asigur`ri sociale.
Asem`n`toare prin menirea lor ini\ial`, c@t ii prin transform`rile ce le caracterizeaz`, an \`rile dezvoltate mai func\ioneaz` o serie de re\ele de case de economii cum sunt cooperativele de credit larg extinse an Germania ii Fran\a.
Nefiind angajate, uneori, respectarea normelor aplicabile b`ncilor autohtone, b`ncile str`ine beneficiaz` de avantaje deosebite privind regimul circula\iei capitalurilor, impozitele sau nivelul dob@nzilor.
· Asisten\a bancar` modern`
A. Serviciul de casierie. Banca asigur` pentru clientela sa efectuarea tuturor opera\iunilor de casierie, ancas`ri ii pl`\i an numerar, viramente, etc;
B. Serviciul de portofoliu. Acest serviciu al b`ncii execut` toate opera\iunile privind girul cambiilor pentru ancasare, ceea ce reprezint` un volum important ii impune informatizarea pentru reducerea costurilor;
C. Serviciul de rela\ii externe. Acest serviciu aii asum` toate opera\iunile clientului cu partenerii s`i str`ini. Este singurul serviciu care poate asigura clientului o protec\ie eficient` contra riscului schimbului valutar;
D. Serviciul financiar. Prin care se realizeaz` conexiunea clientului cu bursa de valori.
· Servicii specializate an consultan\` ce ofer` clientelei sprijin calificat pentru:
- G`sirea de parteneri pentru afaceri;
- Identificarea posibilit`\ilor pentru export;
- Elaborarea de studii de diagnostic al intreprinderii (asupra organiz`rii interne, asupra produselor, a procesului de produc\ie, a penetr`rii pie\ei);
- Furnizarea de informa\ii asupra riscurilor investi\iei an diverse domenii economice sau zone geografice;
- Consultan\` juridic` fiscal`.
· Serviciile de informatic`
Marile b`nci posed` milioane de clien\i ii efectueaz` zilnic milioane de opera\iuni. Numai informatizarea permite efectuarea unui asemenea volum de informa\ii.loading...
Comentarii:

Nu ai gasit ce cautai? Crezi ca ceva ne lipseste? Lasa-ti comentariul si incercam sa te ajutam.
Esti satisfacut de calitarea acestui referat, eseu, cometariu? Apreciem aprecierile voastre.

Nume (obligatoriu):

Email (obligatoriu, nu va fi publicat):

Site URL (optional):


Comentariile tale: (NO HTML)


Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright 2005 - 2018 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite
loading...