Referat, comentariu, eseu, proiect, lucrare bacalaureat, liceu si facultate
Top referateAdmitereTesteUtileContact
      
    


 


Ultimele referate adaugate

Adauga referat - poti sa ne ajuti cu un referat?

Politica de confidentialitate

Ultimele referate descarcare de pe site
  CREDITUL IPOTECAR PENTRU INVESTITII IMOBILIARE (economie)
  Comertul cu amanuntul (economie)
  IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (drept)
  Mecanismul motor, Biela, organe mobile proiect (diverse)
  O scrisoare pierduta (romana)
  O scrisoare pierduta (romana)
  Ion DRUTA (romana)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  COMPORTAMENT PROSOCIAL-COMPORTAMENT ANTISOCIAL (psihologie)
  Starea civila (geografie)
 
Ultimele referate cautate in site
   domnisoara hus
   legume
    istoria unui galban
   metanol
   recapitulare
   profitul
   caract
   comentariu liric
   radiolocatia
   praslea cel voinic si merele da aur
 
despre:
 
Model de proces verbal de selectie
Vizite: ? Nota: ? Ce reprezinta? Intrebari si raspunsuri
 

Proces-verbal Încheiat astăzi,....200.., În urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de.............din cadrul aparatului propriu al................................

.......

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului din Anexa nr.

1 a Hotărârii Guvernului României nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs s-a întrunit şi a procedat la selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de............... din cadrul propriu al.............................

......

Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi a validat dosarele candidaţilor admişi pentru participarea la proba scrisă a concursului din data de ....200... Rezultatele selectării dosarelor sunt: Pentru funcţia publică de......... 1.

...... - Admis Pentru funcţia de...............

2. .......

- Admis 3. .......

- Respins ( motive....) . Rezultatele selectării dosarelor au fost afişate la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către secretarul comisiei. COMISIA DE CONCURS Preşedinte - ....

..... Membru............

. Membru.........

.... Membru....

.........

Membru............

. Secretar comisiei, ......... Model proces-verbal scrisă Proces - Verbal Încheiat astăzi,....200., privind desfăşurarea probei scrise la concursul organizat în data de ...

200. pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de..... din cadrul aparatului propriu al ........

....... Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Ordinul..din ...200..

. pentru concursul organizat în vedera ocupării funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu al..., s-au întrunit la ora... la sediul....

În vederea stabilirii subiectelor pentru proba scrisă a concursului. Pentru posturile de ..., comisia a stabilit câte 2(două) variante de subiecte, constând în teste-grilă a câte 60 de întrebări fiecare, variante alese din cele 180 de întrebări formulate în data de ... aprilie 200., conform Procesului-verbal încheiat în acest sens.

Fiecare variantă a fost semnată de membrii comisiei de concurs, introdusă în plic, sigilată şi ştampilată cu ştampila.... Pentru postul de ...., comisia de concurs a stabilit 2(două) variante de subiecte, anexate la prezentul Proces-verbal. Fiecare variantă a fost semnată de membrii comisiei, introdusă în plic sigilată şi ştampilată cu ştampila.... La ora......, comisia de concurs a intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea probei scrise şi a făcut apelul nominal al candidaţilor, respectiv a verificat identitatea fiecărei candidat, pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, după caz.

S-a consemnat de către secretarul comisiei de concurs prezenţa în sală a tuturor candidaţilor. La ora ......, comisia de concurs a prezentat candidaţilor seturile de subiecte şi a invitat câte un candidat să extragă câte un plic cu subiectele de concurs.

Astfel: . Domnul ... a extras varianta ... pentru funcţia publică de......

.....; . Domnul ... a extras varianta ..

.. pentru funcţia de............

.; În urma stabilirii variantelor de subiecte, comisia de concurs a procedat la xero-copierea în 6(şase) exemplare a variantei . extrase de Domnul...., înmânând câte un exemplar fiecărei candidat la ocuparea postului de...............

... Secretarul comisiei de concurs a înmânat fiecărei candidat un număr de 3(trei) file ştampilate cu ştampila......

, în vederea redactării lucrării scrise. Comisia de concurs a procedat la sigilarea şi ştampilarea fiecărei lucrări, după înscrierea numelui în colţul din dreapta sus de către fiecare candidat. La ora ..., comisia de concurs a comunicat candidaţilor că timpul de redactare a lucrărilor scrise este de 2(două) ore, respectiv până la ora ...

. Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă şi secretarul comisiei l-a afişat pe uşa sălii în care s-a desfăşurat proba scrisă. La expirarea timpului alocat redactării lucrărilor, fiecare candidat a predat lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest sens şi care este anexat prezentului Proces-verbal.

Comisia de concurs a procedat la corecatrea lucrărilor scrise conform baremului afişat şi a decis acordarea următoarelor punctaje pentru proba scrisă ( secretarul comisiei de concurs consemnând desigialrea lucrărilor scrise după corectarea acestora); Nume membru comisiei Nume membru comisiei Nume membru comisiei Nume membru comisiei Nume membru comisiei Punctaj final Rezulatat proba scrisă candidat candidat candidat candidat candidat candidat candidat candidat candidat La ora .... secreatarul comisiei de concurs a afişat punctajele şi rezulatatele probei scrise la intarea în sala de concurs.

S-au afişat totodată şi termenul limită de depunere a contestaţiilor - până la ora ... Din data de ......, precum şi data, ora şi locul organizării interviului - .... ora...

, la sala nr....din cadrul sediului.....

. În urma desfăşurării probei scrise, toţi candidaţii au fost declaraţi admişi de către comisia de concurs (fiecare candidat obţinând punctaj minim de 50 de puncte prevăzut de art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr.

1209/2003 pentru promovarea probei scrise), aceştia urmând a se prezenta la susţinerea probei interviului în data de ....., ora ..., la sediul........................

. Comisia de concurs Preşedinte Secretar Comisie, Model plan de interviu PLAN DE INTERVIU la concursul organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului 1. Funcţii publice de conducere vacante: 2.

Data desfăşurării interviului: data, ora 3. Locul desfăşurării interviului: 4. Conţinutul probei: În cadrul interviului vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile şi aptitudinile candidaţilor bazate pe: . activitatea profesională desfăşuartă - maxim 10 puncte . cunoştinţele profesionale şi însuşirea legislaţiei privind funcţia publică (bibliografia stabilită pentru concurs) - maxim 30 puncte . competenţe/aptitudini manageriale - maxim 30 puncte . mod de prezentare - maxim 10 puncte . cunoştinţele de limbă străină - maxim 20 puncte 5.

Promovarea interviului: obţinerea unui minim de 50 puncte 6. Modalitatea de comunicare a planului de interviu: prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 4 7.

Modalitatea de comunicare a rezulatatelor obţinute de candidaţi la interviu: prin afişare la locul desfăşurării interviului, stabilit la pct. 4, în data de....

, ora.... 8.

Modalitatea de constatare: Candidaţii nemulţumiţi de rezulatele obţinute pot formula contestaţiei, care se depune la sediul............, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor COMISIA DE CONCURS Preşedinte: ...... Membri: .........

. .......

....

......

.............

. ............

.. Sectretar comisiei de concurs .

........

.......... Model proces verbal de stabilire a întrebărilor pentru testul grilă Proces-verbal încheiat astăzi,.....

, în vederea formulării întrebărilor pentru testele-grilă propuse pentru desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de .............din cadrul aparatului propriu al....................................

Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.. din ....... pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu al......

. din subordine, s-au întrunit la ora.....

la sediul...... în vederea formulării întrebărilor pentru testele-grilă propuse pentru desfăşurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de ......

. din cadrul aparatului propriu al...................

. Au fost formulate întrebările pentru testul grilă, în număr de 180, din care să fie stabilite cele 2 variante de subiecte în data de ......., prezentate în anexa la prezentul Proces-verbal.

Comisia se concurs: Preşedinte Secretar Comisie, Proces-Verbal încheiat astăzi, ..... privind desfăşuararea interviului din data de ...... pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de ..... din cadrul aparatului al................................... Membrii comisiei de concurs, numiţi prin Ordinul.. .

din......pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului propriu al .......... , s-au întrunit la ....

la sediul..... în vederea stabilirii planului de interviu, care cuprinde modalitatea de acordare a punctajului, conform Anexei nr. 1 la prezentul Proces-verbal. Secretarul comisiei de concurs a constatat prezenţa tuturor candidaţilor la concurs.

Comisia de concurs a invitat pe rând fiecare candidat în sala de desfăşurare a interviului. Membrii comisiei de concurs au adresat întrebări candidatului, conform Anexei nr. 2 la prezentul Proces-verbal.

Întrebările şi răspunsurile au fost consemnate de secretarul comisiei de concurs şi au fost semnate de membrii comisiei şi de candidat. Fiecare membru al comisiei a acordat fiecărei candidat punctajul după cum urmează (punctajul fiind defalcat şi pe cele două rubrici ale Planului de interviu): Membru comisie Membru comisie Membru comisie Membru comisie Membru comisie Punctaj final Rezultat interviu candidat candidat candidat candidat candidat În urma desfăşurării interviului, toţi candidaţii au fost declaraţi admişi de către comisia de concurs (fiecare candidat obţinând punctajul minim de 50 de puncte prevăzut de art. 12 alin.

(2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1209/2003 pentru promovarea probei scrise), urmând a se încheiat Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor finale ale concursului. La ora ... secretarul comisiei de concurs a afişat punctajele şi rezultatele interviului la intrarea în sala de concurs.

S-au afişat totodată şi termenul limită de depunere a contestaţiilor - până la ora ... din data de .... , precum şi rezultatele finale ale concursului.

Comisia de concurs Preşedinte Secretar Comisie, Model de proces verbal final Proces-Verbal încheiat astăzi, ......, privind rezulatele finale ale concursului organizat în ....... pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de .... din cadrul aparatului propriu al ...........................

. În urma desfăşurării interviului din data de ....., conform Procesului-verbal încheiat în acest sens, membrii comisiei de concurs, numiţi prin Ordinul .....

din ..... Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu al .....

..... au stabilit punctajele finale ale fiecărui candidat şi au decis rezultatele finale ale concursului, după cum urmează: Nr. crt.

Nume şi prenume candidat Punctajul obţinut proba scrisă Punctaj obţinut interviu Punctaj final Rezultatul concursului 1. 2. 3.

4. 5. Întrucât pentru ocuparea funcţiei publice vacante de ... au participat ..

candidaţi -doamna ... şi domnul ....., comisia de concurs a declarat admis candidatul care a obţinut punctajul final cel mai mare, respectiv doamna ....., domnul .....

. fiind declarat respins. La ora ... secretarul comisiei de concurs a afişat punctajele şi rezultatele interviului la intrarea în sala de concurs.

S-a afişat totodată şi termenul limită de depunere a contestaţiilor - până la ora... din data de.......... Comisia de concurs: Preşedinte Secretar Comisie

Noteaza referatul:
In prezent referatul este notat cu: ? (media unui numar de ? de note primite).

2345678910

 
Copyright© 2005 - 2021 | Trimite referat | Harta site | Adauga in favorite